ΑΡΧΙΚΗ 2017-05-23T07:48:05+00:00

Αιολική Λυκοφωλιά Ανώνυμη Εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., στα πλαίσια της δραστηριοποίησης της στην αιολική ενέργεια, προχώρησε σε σύσταση της «Αιολική Λυκοφωλιά Ανώνυμη Εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» με την υπ΄αριθμό 8854/15-12-2011 πράξη σύστασης, σε ποσοστό 100%, η οποία έχει σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο ή μέσο και ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης (οδός Λυκόβρυσης αρ. 7). Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Δράμας, μπορεί δε να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων με την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.

Η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ Α.Ε. αποτελεί θυγατρική εταιρεία της εισηγμένης Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην οποία η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 100%.

Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ Α.Ε. διαθέτει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εγκατάστασης, για αιολικό πάρκο 9 MW στην θέση «Λυκοφωλιά» του νομού Δράμας.